Begrepp och modeller

I förmågan att använda begrepp och modeller bedöms du efter om du använder begrepp och modeller på ett korrekt sätt i rätt sammanhang.

Genom att använda dig av begrepp på ett korrekt sätt kan du utveckla dina resonemang och på ett mer utvecklat sätt förklara ett ämnes innehåll. På så vis arbetar vi nästa hela tiden med den här förmågan.Begrepp i texterna

Jämför exempelvis:

Ex 1. E-nivå. Begreppet används på ett i huvudsak fungerande sätt.

Urbaniseringen innebar att folk flyttade till städerna.


Ex 2. C-nivå. Begreppen används på ett relativt väl fungerande sätt då de används i ett korrekt sammanhang. För ett högre betyg skulle eleven kunna förklara vad begreppen innebär så att läraren också får veta att eleven verkligen förstår det den skriver om.

Urbaniseringen innebar att folk flyttade från landet in till städer. Den kom som följd av effektiviseringar i jordbruket som bättre odlingsmetoder i form av växelbruk och skiftesreformer och avel.Resultatet blev mer mat på mindre arbete och människor på landet blev därför arbetslösa och sökte jobb i städerna där de fick arbete i industrier under 1800-talets andra hälft vilket vi ser i diagrammet nedan.


En modell för urbaniseringen kan till exempel vara ett diagram i detta fallet hämtat från scb som visar antal miljoner i Sverige boendes i landsbygd och i tätorter över tid. Genom att använda sig av modellen skulle du kunna förklara när urbaniseringen sker över tid. Just detta diagram förklarar dock bara vad som händer - inte hur och varför det har hänt.


Du kan också använda den här typen av diagram som fakta som styrker dina resonemang och gör dessa mer underbyggda.